TERAPIE PRO DOSPĚLÉ A DOSPÍVAJÍCÍ

PSYCHOTERAPEUTICKÉ

PORADENSTVÍ

Proč vyhledat pomoc?

 • Deprese, strachy, úzkosti
 • Potíže ve vztazích
 • Problémy s kariérou, penězi či jinými pracovními záležitostmi
 • Nespavost, bolesti v těle, chronické zdravotní problémy
 • Stres, přepracování, vyhoření
 • Mateřství, porod, prenatální ztráta
 • Krize a životní zlomy
 • Sebehodnota a sebepřijetí
 • Tréma při veřejném vystupování 
 • Seberozvoj, tvořivost a kreativita

Způsob, jakým pracuji, vychází z tělově orientované psychoterapie v metodě Biosyntéza, jejímž zakladatelem je David Boadella (Heiden, Švýcarsko). Jedná se o psychoterapii, která se vedle verbálního rozboru opírá o práci s tělem v terapeutickém procesu. Vede klienta k tomu, aby citlivě zkoumal svoje tělo, pohyb, emoce, obrazy a myšlenky. Kromě uvolnění psychických bloků jde o dosažení emočního vycentrování, získání optimálního svalového napětí a nalezení rovnováhy v těle a v životě. 

Na prvním setkání si ujasníme, proč na terapii přicházíte, co od ní očekáváte a potřebujete. Během naší spolupráce se budeme snažit společně objevovat Vaše sebeúzdravné mechanismy, nacházet a pojmenovávat hlubší souvislosti v tématech, se kterými přicházíte. Vše bude probíhat v bezpečném a podpůrném prostředí. Informace o Vás samozřejmě zůstávají důvěrné a jsou chráněny zákonem o ochraně osobních údajů. Budu se snažit být Vám dobrým průvodcem na cestě, kterou se vydáte směrem k sobě sama.

TERAPEUTICKÁ

PRÁCE S HLASEM

Proč pracovat s hlasem?

 • Mohu se volně a svobodně vyjadřovat, bezpečně svůj hlas otevřít a pustit?
 • Opakovaně ztrácím hlas, chraptím a mám potíže při fonaci?
 • Celoživotně toužím rozvíjet svůj hlas, ale nemám na to odvahu, něco mi v tom brání?
 • Naslouchám svému vnitřnímu hlasu?
 • Jsem slyšena tak, jak potřebuji?
 • Mám důvěru ve svůj jedinečný způsob sebevyjádření?

Lidský hlas je jeden z nejpřímějších prostředků sebevyjádření. Každá bytost má svůj jedinečný zvukový projev. Neviditelné vibrace našeho hlasu nás spojují s okolním světem. S naším prvním nádechem je často spojen zvuk, kterým dáváme najevo, kdo jsme a co prožíváme. Náš hlasový projev může odkrývat tajemství naší nálady, temperamentu nebo našich nemocí. Hlas a zvuk je jedním z klíčů k našemu vnitřnímu světu a mostem ke druhému člověku.  

Témat kolem produkce hlasu je opravdu mnoho. Na tělové úrovní má práce s hlasem obvykle uzemňující a podporující charakter, který nám dokonale pomáhá spočinout v přítomném okamžiku. Při terapeutické práci s hlasem nejde o to, podat výkon, ale o možnost nalézt například nějaký podpůrný zvuk, který Vám pomůže kontaktovat takové místo v těle, které potřebuje uvolnit a začít léčit. Takový proces pak odstartovává sebeúzdravné mechanismy. V průběhu celého sezení budeme sledovat prožitky a vnitřní pocity, se kterými pak můžeme dále pracovat. 

TERAPEUTICKÁ PRÁCE

S PROFESIONÁLNÍMI UMĚLCI
A HUDEBNÍKY

Proč vstoupit do terapie?

 • Somatické potíže během (hudební) produkce/ hry na hudební nástroj
 • Frustrace, strachy, úzkosti
 • Pocity nedostatečnosti a méněcennosti
 • Jak se vyrovnat s úspěchem a neúspěchem
 • Zkvalitnění hudebního projevu
 • Kariérní posun, růst a podpora
 • Uplatnění v profesi
 • Jak obstát vedle konkurence
 • Nalezení svého místa na hudebním trhu
 • Práce s trémou
 • Cesta k otevření se životu

Během svého působením v profesionálním hudebním světě se často setkávám s umělci, kteří zažívají různá témata kolem vlastní hudební produkce.

Při terapii budeme věnovat dostatečný prostor společnému rozebrání situace, můžeme pracovat s tělem a hledat řešení Vaší aktuální situace v oblasti kariéry.

MUZIKOTERAPIE

Proč muzikoterapie?

 • Potíže s jazykem, řečí, komunikací
 • Strach ze sebevyjádření
 • Rozvíjení kreativity, radosti
 • Jak poslouchám a naslouchám
 • Práce s uvolněním a napětím
 • Potíže se zklidněním ADHD
 • Od výkonnosti po radost a naplnění
 • Zkoordinování pohyb
 • Rozvíjení hudebnosti

Hudba má odpradávna hluboký terapeutický potenciál a pomáhá nám lépe překlenout různé starosti a trápení. V hudebním procesu můžeme objevit náš potenciál, naučit se lépe komunikovat sami se sebou nebo okolím, prohloubit mezilidské vztahy, uvolnit se, stimulovat energii, zlepšit schopnost zvládat stres nebo třeba zvýšit koncentraci při učení. Terapie hudbou se také osvědčuje jako dobrá metoda při práci s duševními poruchami, s poruchami chování a emocí.

Sezení probíhá převážně sebezkušenostní a zážitkovou formou. Může probíhat jak aktivní (klient sám hraje nebo hrajeme společně), tak pasivní formou (já hraju a zpívám). V rámci této terapie využívám také prvky arteterapie, práce s tělem nebo různé relaxační techniky. Mou cílovou skupinou jsou jak děti, dospívající tak dospělí.

Párová muzikoterapie je zaměřená na pár jako takový (rodič–dítě / dospívající–rodič / partneři aj.). Převážně jde o podporu vztahu, práce na lepší komunikaci a vnímání jeden druhého. Pomocí dialogických hudebních hrátek můžeme pracovat na řešení vztahových problémů, umění lépe si naslouchat a hudební spolupráci.

HUDEBNÍ HRÁTKY PRO

NEJMENŠÍ DĚTI, PŘEDŠKOLÁKY
A ŠKOLÁKY

Proč všechno si dítě z hudebních hrátek může odnést?

 • Zásobník písniček (práce s hlasem)
 • Rytmické hry, básničky a říkadla (rytmická cvičení, deklamace)
 • Rozvíjení hudební paměti (opakování a zapamatovávání)
 • Rozvoj hudebního slyšení (poslechová cviční, práce s dynamikou, výškou tónů aj.)
 • Práce s hudební představivostí (improvizace, rozvíjení kreativity)
 • Práce s tělem (jako hudebním nástrojem, vyjádření hudby pohybem)
 • Hra na orffovy hudební nástroje
 • Práce s emocemi a podpora přirozeného zdroje v nás
 • Práce s barvami a fantazií (propojení hudební a výtvarné složky)

Muzikoterapie se osvědčuje také jako výborná metoda při práci s dětmi. Navíc je účinná ke zklidnění dětí s ADHD. Rozvíjí v dětech kreativitu, pohyblivost, podporuje sociální kontakty a schopnosti, které mohou využívat v běžném životě. Smyslem není ani soudit, ani porovnávat, opravovat nebo tlačit na výkon, ale umět vytvořit pocit bezpečí a sebejistoty.

Budeme procvičovat sluch, objevovat hudební nástroje a zvuky kolem nás. Naučíme se využívat své tělo jako hudební nástroj, vlastní hlas ke zpěvu i vyjádření různých zvuků. Dále si zakusíme koordinovat pohyb s hudbou a v neposlední řadě dáme prostor emocím. Cílem hrátek je rozvíjet rytmické a melodické cítění dítěte a jeho základní hudební znalosti a dovednosti.